Naast alle wettelijke eisen op grond van de General Food Law en de daaruit voortvloeiende norm ISO 22000, richt HDN zich vooral het hygiënische aspect. Uiteraard is er de machinerichtlijn 2006/42/EG waar machines aan moeten voldoen. Tevens zullen hygiënische ontwerpen installaties moeten voldoen aan twee belangrijkste normen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar EN1672 en NEN-EN-ISO 14159. Daar waar 1672-1 inmiddels redelijk goed geregeld is middels het opvragen van constructiedossiers en risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is op het gebied van hygiëne de norm EN1672-2 als voornaamste leidraad genomen.

ISO 22000 / FSSC 22000
ISO 22000 is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie en is een standaard op het gebied van voedselveiligheid. Deze ISO-norm werd ontwikkeld met als doel een voedselveiligheidsnorm te ontwikkelen die wereldwijd geaccepteerd en toegepast kan worden. ISO 22000 is als risicoanalyse toepasbaar op de gehele voedingsketen, inclusief toeleveranciers als koelhuizen, transportbedrijven, machinebouwers en producenten van verpakkingsmaterialen. De ISO 22000 volgt de structuur en aanpak van ISO 9001 en integreert deze met voedselveiligheid op basis van HACCP. Er wordt van bedrijven verwacht dat ze zelf alle voor hen relevante eisen bepalen en die vervolgens hanteren. Ook de strategie die wordt gebruikt om aan deze eisen te voldoen, kan tijdens de risicoanalyse door bedrijven zelf worden bepaald.

De Stichting Certificatie Voedselveiligheid (SCV) heeft de FSSC 22000 standaard ontwikkeld en dit is de eerste wereldwijde standaard voor de gehele voedingsmiddelenindustrie. De standaard is goedgekeurd door de GFSI en biedt een kans om internationale harmonisatie te realiseren. De FSSC 22000 is gebaseerd op de ISO 22000, de technische specificaties van ISO / TS 22002-1 én ISO / TS 22003 en houdt rekening met het initiatief van de Global Food Safety’s gap-analyse.

EN 1672-2
Deze internationale norm specificeert hygiëne-eisen van de machines en geeft informatie voor het beoogde gebruik te verstrekken door de fabrikant. Het geldt voor alle soorten machines en bijbehorende apparatuur gebruikt waar hygiënische risico’s voor de consument van het product kan optreden. De norm maakt hierbij een onderscheid naar omgeving/ruimtes waar de apparatuur zich bevind, zoals:

 • De directe voedselbereidingsomgeving
 • Het spatgebied
 • De niet-voedselbereidingsomgeving

De directe  voedselbereidingsomgeving is de ruimte waar oppervlakken/delen in contact kunnen komen met voedingsmiddelen of oppervlakken waarmee het product in aanraking kan komen en waarbij het wordt teruggebracht in het productieproces.
De spat- of stroomomgeving dat bestaat uit die oppervlakken waar voedingsmiddelen op kan spatten of stromen maar niet naar het productieproces wordt teruggevoerd.
De niet-voedselbereidingsruimte is elk ander gebied dan zojuist beschreven.

Tevens moet opgelet worden dat er geen kruisbesmetting kan optreden. Indien voedingsmiddelen uit het spatgebied handmatig ingevoerd worden in het productieproces dan geldt dit toch als directe voedselbereidingsomgeving!

NEN-EN-ISO 14159
Deze internationale norm specificeert hygiëne-eisen van machines en geeft informatie over hoe de machine te gebruiken die de fabrikant dient te verstrekken. Deze norm geldt voor alle soorten machines en bijbehorende apparatuur waar hygiënische risico’s voor de consument kunnen optreden.

NEN-EN-ISO 3834
Deze norm is een internationaal erkend kwaliteitssysteem voor het lassen. Deze norm zorgt ervoor dat een lastechnisch bedrijf op een duidelijk hoger niveau opereert. Door het volgen van de juiste stappen voor, tijdens en na het productieproces wordt een product verkregen met de juiste kwaliteit. Afnemers van producten, waaraan laswerkzaamheden hebben plaatsgevonden, willen zekerheid over de productkwaliteit. Het is dus in het belang van een opdrachtgever om lastechnische producten te bestellen bij of uit te laten voeren door een gecertificeerd bedrijf. Het is ook een dringende aanbeveling om om een laskwaliteitsmanagementsysteem in te richten, gebaseerd op deze NEN-EN-ISO 3834.

HACCP
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit beheersproces moet ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.

HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico’s in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd. Ze geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie-en/of distributieprocessen er gevaren voor de gezondheid van de consumenten zouden kunnen ontstaan. Ook leggen zij vast welke maatregelen er genomen worden om bedreiging van de gezondheid van de consument te voorkomen, welke controles uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn.

Het HACCP-systeem bestaat uit 7 stappen:

 • Inventarisatie van alle potentiële gevaren
 • Vaststellen van de kritische beheerspunten (CCP’s), de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt
 • Aangeven van de kritieke grenzen per CCP
 • Vaststellen hoe de CCP’s bewaakt ofwel “gemonitord” worden
 • Vastleggen van de  de correctieve acties per CCP die moeten leiden tot herstel van de veiligheid
 • Verifieer! Een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt
 • Bijhouden van relevante documentatie en registraties (vastleggen wat je hebt aangepast en hoe je dit hebt gedaan)

Contact

 • Einsteinbaan 1
 • 3439 NJ Nieuwegein
 • Postbus 2600
 • 3430 GA Nieuwegein

Volg ons

© 2024 - HDN heeft zijn website laten maken met liefde door Fervent Digital.